مجموعه ای بی نظبر از زیباترین فرازهای تلاوت

 برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

شماره دانلود قاری حجم مدت زمان
۰۱۴ عبدالباسط محمد عبدالصمد ۹۲۹٫۹۶ KB ۰:۵۷
۰۰۱ متولی عبدالعال ۹۱۷٫۲۳ KB ۰:۵۶
۰۰۲ متولی عبدالعال ۸۷۹٫۲۷ KB ۰:۵۳
۰۰۳ متولی عبدالعال ۱٫۴۳ MB ۰:۳۶
۰۰۴ متولی عبدالعال ۱٫۴۳ MB ۰:۳۶
۰۰۵ متولی عبدالعال ۹۱۳٫۱۷ KB ۰:۵۶
۰۰۶ متولی عبدالعال ۷۵۴٫۸۱ KB ۰:۴۵
۰۰۷ متولی عبدالعال ۸۳۴٫۴ KB ۰:۵۱
۰۰۸ متولی عبدالعال ۹۲۹٫۵ KB ۰:۵۷
۰۰۹ متولی عبدالعال ۸۳۷٫۶۶ KB ۰:۵۱
۰۱۰ متولی عبدالعال ۸۷۵٫۲۱ KB ۰:۵۳
۰۱۱ متولی عبدالعال ۹۱۱٫۱۳ KB ۰:۵۵
۰۱۲ عبدالباسط محمد عبدالصمد ۸۱۲٫۷۶ KB ۰:۴۹
۰۱۳ عبدالباسط محمد عبدالصمد ۶۶۱٫۷۴ KB ۰:۴۰
۰۵۵ کامل یوسف البهتیمی ۵۳۵٫۴ KB ۰:۳۱
۰۱۵ عبدالباسط محمد عبدالصمد ۹۲۹٫۹۶ KB ۰:۵۷
۰۱۶ عبدالباسط محمد عبدالصمد ۷۳۴٫۸۱ KB ۰:۴۴
۰۱۷ عبدالباسط محمد عبدالصمد ۸۳۳٫۹۹ KB ۰:۵۱
۰۱۸ عبدالباسط محمد عبدالصمد ۸۰۴٫۶۱ KB ۰:۴۹
۰۱۹ عبدالباسط محمد عبدالصمد ۶۴۷٫۴۶ KB ۰:۳۹
۰۲۰ عبدالفتاح شعشاعی ۴۶۴٫۱۸ KB ۰:۲۷
۰۲۱ عبدالفتاح شعشاعی ۵۹۳٫۱۶ KB ۰:۳۵
۰۲۲ عبدالفتاح شعشاعی ۴۷۶٫۴۳ KB ۰:۲۸
۰۲۳ عبدالفتاح شعشاعی ۳۸۱٫۷۴ KB ۰:۲۲
۰۲۴ عبدالفتاح شعشاعی ۱۰۱۷٫۶۵ KB ۰:۲۵
۰۲۵ عبدالفتاح شعشاعی ۹۶۲٫۵۶ KB ۰:۲۴
۰۲۶ عبدالفتاح شعشاعی ۴۳۸٫۰۶ KB ۰:۲۵
۰۲۷ عبدالحکم ۵۹۸٫۸۸ KB ۰:۳۶
۰۲۸ عبدالجلیل بنا ۸۴۸٫۲۸ KB ۰:۵۱
۰۲۹ عبدالوارث عبدالعزیز الامام ۸۴۹٫۹۱ KB ۰:۵۲
۰۳۰ عبدالوارث عبدالعزیز الامام ۸۲۰٫۱۲ KB ۰:۵۰
۰۳۱ محمد اللیثی ۱٫۹۷ MB ۲:۰۷
۰۳۲ محمد اللیثی ۹۱۶٫۸۴ KB ۰:۵۶
۰۳۳ محمد اللیثی ۱۰۱۶٫۴۴ KB ۱:۰۲
۰۳۴ محمد اللیثی ۸۰۵٫۰۱ KB ۰:۴۹
۰۳۵ محمد اللیثی ۸۰۵٫۴۲ KB ۰:۴۹
۰۳۶ محمد عمران ۹۴۹٫۸۹ KB ۰:۵۸
۰۳۷ محمد عمران ۱ MB ۱:۰۳
۰۳۸ راغب مصطفی غلوش ۶۴۲٫۹۶ KB ۰:۳۸
۰۳۹ راغب مصطفی غلوش ۶۴۲٫۱۵ KB ۰:۳۸
۰۴۰ راغب مصطفی غلوش ۶۷۷٫۶۷ KB ۰:۴۱
۰۴۱ راغب مصطفی غلوش ۱٫۱۲ MB ۱:۱۱
۰۴۲ راغب مصطفی غلوش ۹۲۰٫۵۲ KB ۰:۵۶
۰۴۳ راغب مصطفی غلوش ۶۸۱٫۳۱ KB ۰:۴۱
۰۴۴ راغب مصطفی غلوش ۸۷۶٫۴۴ KB ۰:۵۳
۰۴۵ حمدی زامل ۷۳۵٫۶ KB ۰:۴۴
۰۴۶ حمدی زامل ۷۸۵٫۴۱ KB ۰:۴۷
۰۴۷ حمدی زامل ۸۵۸٫۴۹ KB ۰:۵۲
۰۴۸ محمد عبدالعزیز حصان ۵۳۰٫۳۱ KB ۰:۳۱
۰۴۹ محمد عبدالعزیز حصان ۱٫۵۸ MB ۱:۴۱
۰۵۰ محمد عبدالعزیز حصان ۳۷۹٫۲۷ KB ۰:۲۱
۰۵۱ محمد عبدالعزیز حصان ۸۰۰٫۰۸ KB ۰:۴۸
۰۵۲ محمد عبدالعزیز حصان ۱٫۷۵ MB ۰:۴۵
۰۵۳ محمد عبدالعزیز حصان ۱٫۳۲ MB ۱:۲۴
۰۵۴ محمد عبدالعزیز حصان ۷۹۲٫۳۴ KB ۰:۴۸
۰۵۶ کامل یوسف البهتیمی ۱٫۵۹ MB ۱:۴۱
۰۵۷ کامل یوسف البهتیمی ۶۲۳٫۱۵ KB ۰:۳۷
۰۵۸ محمود شحات انور ۸۲۲٫۵۸ KB ۰:۵۰
۰۵۹ محمود شحات انور ۶۳۲٫۴۱ KB ۰:۳۸
۰۶۰ محمود شحات انور ۸۹۳٫۱۹ KB ۰:۵۴
۰۶۱ محمود شحات انور ۱٫۳۸ MB ۱:۲۸
۰۶۲ حسین منصور ۵۸۱٫۳۶ KB ۰:۳۴
۰۶۳ محمد صدیق منشاوی ۷۰۱٫۳۴ KB ۰:۴۲
۰۶۴ محمد صدیق منشاوی ۵۸۹٫۱ KB ۰:۳۵
۰۶۵ محمد صدیق منشاوی ۱٫۳۵ MB ۱:۲۶
۰۶۶ محمد صدیق منشاوی ۸۰۶٫۲۴ KB ۰:۴۹
۰۶۷ محمد صدیق منشاوی ۱٫۰۴ MB ۱:۰۶
۰۶۸ محمد صدیق منشاوی ۵۷۳٫۹۷ KB ۰:۳۴
۰۶۹ محمد صدیق منشاوی ۱٫۱۹ MB ۱:۱۵
۰۷۰ محمد صدیق منشاوی ۶۷۷٫۶۷ KB ۰:۴۱
۰۷۱ محمد صدیق منشاوی ۶۹۹٫۳ KB ۰:۴۲
۰۷۲ محمد صدیق منشاوی ۱٫۵۷ MB ۱:۴۰
۰۷۳ محمد صدیق منشاوی ۲٫۰۵ MB ۰:۵۳
۰۷۴ مصطفی اسماعیل ۶۶۰٫۱۲ KB ۰:۳۹
۰۷۵ مصطفی اسماعیل ۶۷۵٫۶۳ KB ۰:۴۰
۰۷۶ مصطفی اسماعیل ۸۱۹٫۲۸ KB ۰:۵۰
۰۷۷ مصطغی اسماعیل ۱٫۴۳ MB ۰:۳۶
۰۷۸ مصطفی اسماعیل ۱ MB ۱:۰۳
۰۷۹ مصطفی اسماعیل ۱۰۲۱٫۷۵ KB ۱:۰۳
۰۸۰ مصطفی اسماعیل ۷۲۱٫۷۵ KB ۰:۴۳
۰۸۱ مصطفی اسماعیل ۷۵۴ KB ۰:۴۵
۰۸۲ مصطفی اسماعیل ۷۸۰٫۵۳ KB ۰:۴۷
۰۸۳ احمد احمد نعینع ۷۹۱٫۵۲ KB ۰:۴۸
۰۸۴ محمود رمضان ۵۷۱٫۹۴ KB ۰:۳۴
۰۸۵ محمود رمضان ۴۹۴٫۳۹ KB ۰:۲۹
۰۸۶ سعید مسلم ۷۳۴٫۸۱ KB ۰:۴۴
۰۸۷ سعید مسلم ۷۳۷٫۲۶ KB ۰:۴۴
۰۸۸ شعبان عبدالعزیز صیاد ۷۵۷٫۶۴ KB ۰:۴۶
۰۸۹ شعبان عبدالعزیز صیاد ۱٫۹۹ MB ۲:۰۸
۰۹۰ شعبان عبدالعزیز صیاد ۶۴۵٫۸۴ KB ۰:۳۹
۰۹۱ شعبان عبدالعزیز صیاد ۶۳۰٫۳۳ KB ۰:۳۸
۰۹۲ شعبان عبدالعزیز صیاد ۶۳۷٫۶۸ KB ۰:۳۸
۰۹۳ شعبان عبدالعزیز صیاد ۱٫۴۱ MB ۱:۳۰
۰۹۴ شعبان عبدالعزیز صیاد ۶۲۱٫۳۱ KB ۰:۳۷
۰۹۵ شعبان عبدالعزیز صیاد ۵۲۲٫۹۷ KB ۰:۳۱
۰۹۶ شعبان عبدالعزیز صیاد ۶۲۸٫۶۸ KB ۰:۳۷
۰۹۷ شعبان عبدالعزیز صیاد ۵۷۸٫۴۷ KB ۰:۳۴
۰۹۸ سید سعید ۷۵۹٫۷۱ KB ۰:۴۶
۰۹۹ سید سعید ۷۸۵٫۰۳ KB ۰:۴۷
۱۰۰ سید سعید ۸۰۶٫۶۷ KB ۰:۴۹
۱۰۱ احمد شبیب ۲٫۰۴ MB ۲:۱۱
۱۰۲ شحات محمد انور ۷۳۴ KB ۰:۴۴
۱۰۳ شحات محمد انور ۱٫۳۵ MB ۱:۲۵
۱۰۴ شحات محمد انور ۶۲۱٫۴۸ KB ۰:۳۷
۱۰۵ شحات محمد انور ۹۵۲٫۹۱ KB ۰:۵۸
۱۰۶ شحات محمد انور ۶۲۱٫۳۱ KB ۰:۳۷
۱۰۷ شحات محمد انور ۱٫۰۶ MB ۱:۰۶
۱۰۸ شحات محمد انور ۸۶۱٫۷۵ KB ۰:۵۲
۱۰۹ شحات محمد انور ۷۴۵٫۳۹ KB ۰:۴۵
۱۱۰ شحات محمد انور ۶۱۱٫۹۲ KB ۰:۳۶
۱۱۱ شحات محمد انور ۷۴۵٫۳۹ KB ۰:۴۵
۱۱۲ ابوالعینین شعیشع ۱٫۵ MB ۰:۳۸
۱۱۳ ابوالعینین شعیشع ۱٫۱۸ MB ۰:۳۰
۱۱۴ ابوالعینین شعیشع ۲٫۷۲ MB ۱:۱۰
۱۱۵ ابوالعینین شعیشع ۷۴۲٫۵۵ KB ۰:۴۵
۱۱۶ ابوالعینین شعیشع ۶۵۴ KB ۰:۳۹
۱۱۷ ابوالعینین شعیشع ۳٫۸۱ MB ۱:۳۹
۱۱۸ ابوالعینین شعیشع ۱٫۲۸ MB ۰:۳۲
۱۱۹ محمد محمود طبلاوی ۷۷۳٫۱۷ KB ۰:۴۷
۱۲۰ محمد محمود طبلاوی ۸۲۳٫۷۹ KB ۰:۵۰
۱۲۱ محمد محمود طبلاوی ۷۰۳٫۳۷ KB ۰:۴۲
۱۲۲ عبدالوهاب طنطاوی ۷۳۱٫۸۸ KB ۰:۴۴
۱۲۳ عبدالوهاب طنطاوی ۷۰۵٫۳۵ KB ۰:۴۲
۱۲۴ عبدالمنعم طوخی ۸۳۷٫۶۴ KB ۰:۵۱
۱۲۵ عبدالمنعم طوخی ۷۱۱٫۹۶ KB ۰:۴۳
۱۲۶ عبدالمنعم طوخی ۷۵۵٫۲۲ KB ۰:۴۶
۱۲۷ عبدالمنعم طوخی ۶۵۴ KB ۰:۳۹